Jaarverslag 2020 Werkgroep Straling Bewust Goeree-Overflakkee

2020De werkgroep Straling Bewust Goeree Overflakkee is in 2017 opgericht omdat men zich grote zorgen maakte over de gezondheidsrisico’s van mobiele communicatie. Dat er gezondheidsrisico’s zijn blijkt uit duizenden onderzoeken. ( Zie ook het BioInitiative report van 2012, met update van 2014-2019). En elk jaar komen er weer meer onderzoeken bij. In tegenstelling tot andere landen neemt de Nederlandse overheid geen maatregelen om deze risico’s te beperken en doet ook niet aan actieve voorlichting. De meeste mensen zijn zich dan ook niet bewust van de risico’s en nemen dan ook geen maatregelen. De werkgroep stelt zich tot doel om de bewustwording omtrent dit onderwerp te vergroten en ook om aan te geven hoe men deze risico’s kan beperken door maatregelen die men zelf kan nemen.
De werkgroep bestond in 2020 grotendeels uit 4 leden nl: Cees Breederland, Akkie Krouwel, Jan Mastenbroek en Klaas van der Velde. Robine Kassam, sinds 2019 gewaardeerd en enthousiast lid van onze werkgroep, is helaas op 11 februari 2020 op 70-jarige leeftijd overleden.
Door de corona crisis is de werkgroep in 2020 maar een paar keer bij elkaar geweest, nl. op 20 januari en op 18 juni. Helaas konden er ook geen lezingen en/of bijeenkomsten georganiseerd konden worden, maar wel zijn er diverse brieven, reacties en mailtjes verstuurd en online bijeenkomsten bezocht.

Een overzicht van activiteiten in 2020:
- Onze grootste wens, een eigen website, is in 2020 in vervulling gegaan. Op 10 februari 2020 werd de website www.stralingsbewust-go.nl gelanceerd, met dank aan Joan Smit van Red Line IT. Het Eilanden Nieuws was uitgenodigd om hierop te toasten en hierover een artikel te schrijven. Dit artikel heeft in de editie van 25 februari gestaan.
- De nieuwsbrief van december 2019 van Stichting MCS (Multiple Chemical Sensitivity) waarin gewaarschuwd wordt tegen invoering van 5G is op 14 januari doorgestuurd naar B&W en raadsleden. Deze is opgenomen geweest in de lijst van ingekomen stukken.
- Op zaterdag 25 januari is er door een lid van de werkgroep meegelopen met de protestmars tegen 5G in Amsterdam. Wereldwijd werden die dag protestmarsen georganiseerd. Verzameld werd er op de Dam waar er diverse sprekers te beluisteren waren en uiteindelijk werd er gezamenlijk naar het Museumplein gelopen. Helaas is er aan deze mars door de media weinig aandacht geschonken.
- In januari hebben Klaas en Reini van der Velde meegedaan met een onderzoek van twee tweedejaars studenten Culturele Antropologie aan de universiteit van Leiden. Deze studenten hadden besloten om onderzoek te doen naar EHS, Electro Hyper Sensitiviteit, en hebben in het kader van dit onderzoek ook 3 weken bij twee families ingewoond. Zij hebben Klaas en Reini geïnterviewd. Het onderzoek was voor deze studenten een bijzonder leerzame ervaring, zo schreven zij. En met dit onderzoek hoopten zij ook vooral binnen de Universiteit interesse op te wekken voor een vervolgonderzoek. Een samenvatting van het onderzoek is te terug te vinden op de website van www.stralingbewust-go.nl onder het hoofdje EHS.
Ook is Klaas geïnterviewd door een student uit Delft. Doordat de privacy regels niet in acht genomen zijn is dit interview niet verder verwerkt/ in een verslag terecht gekomen.
- Eerste helft februari is er contact gezocht met de Stichting Chris en Voorkom, een organisatie die voorlichting en weerbaarheidstrainingen geeft op scholen o.a. wat betreft het veilig en verantwoord gebruik van sociale media. Onze vraag aan hen was of zij daarbij ook de mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van mobiele telefoons mee wilden nemen in hun voorlichting. Hun reactie was dat ‘gezond online’ een belangrijk thema is en dat ze zouden kijken of de informatie (o.a. brochure GSM gebruik) die wij hun gestuurd hadden daarin meegenomen kon worden.
Echter door het hele corona gebeuren is het geven van voorlichting op scholen tijdelijk gestopt. Gezien het verdere verloop van de corona crisis is er in 2020 verder ook geen contact meer geweest met deze organisatie over of men dit nu wel of niet mee gaat nemen in hun voorlichtingsdagen.
- Op 5 maart stond er een dialoogavond gepland in de gemeenteraad van Goeree Overflakkee over 5G. Wij zijn zo vrij te denken: gepland mede geïnitieerd door de vragen over invoering van 5G die wij als werkgroep eind 2019 naar de raadsleden hadden gestuurd.
Echter door corona werd deze dialoogavond eerst uitgesteld naar 7 mei en toen dat ook nog geen goede datum bleek te zijn is deze verzet naar 8 oktober. Vier sprekers waren er die avond uitgenodigd: Mw. Y. Trenning van Antennebureau en dhr. H. Klapwijk van de GGD Rotterdam Rijnmond, dhr. Rob van der Boom van Stichting EHS, dhr. Jan van Gils, natuurkundige en leerkracht. Het was een avond waarop veel informatie is gegeven, met duidelijk voor- en tegenstanders van 5G.
Deze dialoogavond was aanleiding voor Vitale Kernen om een motie in te dienen over het geven van voorlichting aan (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren over apparaten die straling veroorzaken en de praktische mogelijkheden die er in het dagelijkse leven zijn om deze hoeveelheid straling te verminderen. Hierbij worden dan ook de scholen, de kinderopvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin betrokken. Deze motie is mede ondertekend door de ChristenUnie en groep Jan Zwerus en is aangenomen.
- Op 22 april hebben we vragen gesteld aan de gemeente of men ook iets meer kan vertellen over waar 5G antennes opgesteld worden en wat het antennebeleid gaat worden/ is. Dit naar aanleiding van vragen die ons als werkgroep gesteld werden. Pas op 8 juli kregen wij een antwoord op onze vragen, dezelfde antwoorden die Jos de Jonge (Groep Jan Zwerus) had gekregen op zijn vragen hierover.
- Op 11 mei is er een reactie naar het tijdschrift Heel de Huid gestuurd, naar aanleiding van een artikel in dit tijdschrift. In dit artikel werden de gezondheidsrisico’s van invoering van 5G op de huid ontkend en werden mensen die bezorgd waren over de mogelijke gezondheidsrisico’s van straling min of meer weggezet als gelovers van fake news. De reactie op dit artikel is in het tijdschrift geplaatst met weer een reactie daarop van de redactie. Het artikel en de reactie van de redactie was aanleiding voor de CPLD vereniging ( Landelijke Vereniging voor mensen die last hebben van Chronische Polymorfe Licht Dermatose) om een gesprek aan te gaan met de redactie van het tijdschrift. Als lid van de CPLD krijgt men dit tijdschrift namelijk gratis toegestuurd. Naar aanleiding van dit gesprek en het vervolg daarop heeft de CPLD besloten om het contact met dit tijdschrift te verbreken.
- Omdat 5G de gemoederen in de gemeenteraad bleef bezig houden is er eind mei door Jos de Jonge van groep Jan Zwerus samen met Vitale Kernen een motie ingediend om uitrol van 5 G voorlopig uit te stellen totdat meer duidelijkheid bestaat over de effecten op mens, dier en milieu en om onze zorgen over implementatie van 5G duidelijk te maken aan Tweede Kamer en de VNG. Deze motie heeft het helaas niet gehaald.
- Op 27 mei 2020 is er per mail een vraag gestuurd naar de GGD in den Haag of zij ook betrokken zijn bij de 5G pilot van de gemeente Den Haag om eventuele gezondheidseffecten te monitoren? Het antwoord van GGD Haaglanden luidde:
Wij zijn betrokken bij het project van de gemeente Den Haag. Wij adviseren hen op het gebied van gezondheid. Er is in Den Haag geen actieve monitoring opgezet naar mogelijke gezondheidseffecten.
Wat ons betreft een gemiste kans!
- Op 3 oktober zou er door de CPLD in samenwerking met onze werkgroep een lezing en een lotgenotendag georganiseerd worden in de schuur bij Klaas van der Velde. Leendert Vriens was uitgenodigd om op die dag de lezing te verzorgen. De titel van de lezing: “Licht, Straling, Elektromagnetische Velden & Gezondheid”. Echter omdat op dat moment op Goeree- Overflakkee code rood was afgegeven in verband met corona is besloten om deze dag te annuleren.

Wel zijn twee leden van onze werkgroep op 15 augustus naar een Algemene Leden Vergadering van de CPLD geweest en een daarop aansluitende lotgenotendag, in Nijkerk.
- Door het overlijden van ons gewaardeerd werkgroep lid Robine zijn wij op zoek gegaan naar mogelijke uitbreiding van onze werkgroep. In 2020 hebben we met twee personen contact gehad en een van hen is ook aanwezig geweest op de bijeenkomst van 18 juni. Zij blijven geïnteresseerd, zijn nog geen lid. We houden contact.
- Verder vonden er in 2020 verschillende internetconsultaties plaats, bijv. over de veiling van 700, 1400 en 2100 MHz frequenties, de veiling van de 26 GHz t.b.v 5G en over wijziging van het Nationaal Frequentie Plan (NFP) t.b.v 3,5 GHz band. Elke keer is er onder persoonlijke titel een reactie gegeven. We hebben echter de indruk dat er met deze input weinig tot niets gedaan wordt.
- Ook in 2020 zijn er nog enkele metingen in den lande gedaan door Klaas. Er is nog veel onwetendheid over het onderwerp straling en geopathische belasting, blijkt elke keer maar weer. Voor deze metingen vraagt Klaas een kleine financiële vergoeding die hij dan weer in de kas van de werkgroep stort.

Ondanks de beperkingen van corona zijn we als werkgroep toch nog redelijk actief geweest. Heel jammer dat er geen bijeenkomsten en lezingen georganiseerd konden worden, maar hopelijk wordt dat komend jaar weer mogelijk.
Verder blijft er natuurlijk toch nog wel wat te wensen over. Het is er niet van gekomen om onze contacten met het Zeeuws platform Stralingsrisico’s aan te halen en ook het opstellen van een informatief magazine speciaal voor huisartsen is er niet van gekomen.
En hoewel er een motie voorlichting is aangenomen door deze gemeente blijft er nog heel wat aan voorlichting te doen. De implementatie van 5G komt ook steeds dichterbij en inmiddels zijn de eerste 5G antennes ook op dit eiland gesignaleerd.
Hopelijk kunnen we in 2021 de draad om voorlichting te geven weer oppakken.

Met vriendelijke groeten,
Akkie Krouwel,
Voorzitter werkgroep Straling Bewust GO

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.